Regulamin

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO ZNAJDZIESZ.TO


1. Postanowienia ogólne


1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest WIESŁAW KIERYK prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WIESŁAW KIERYK PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE (adres prowadzenia działalności: ul. Sportowa 7; 37-700 Przemyśl) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7951045520, REGON 650165232, adres poczty elektronicznej: biuro@znajdziesz.to - zwany dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.


1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


1.4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem: : http://znajdziesz.to/static/12/regulamin.html

 


2. Cel i zakres zbierania danych


2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Serwis Internetowy.

2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.  


2.2. W przypadku Usługobiorców, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Usługobiorcę i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Usługobiorcę płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Serwisie internetowym jest:

2.2.1. spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 72; 30-552 Kraków) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł; NIP: 6342661860; REGON: 016750310; adres poczty elektronicznej: biuro@dotpay.pl.


2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj).

 

2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Serwisu Internetowego.

 

2.5. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Serwisu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na  komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Serwisu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Serwisu Internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

 

3. Podstawa przetwarzania danych

 

3.1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Serwis Internetowy, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.  Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego.

 

3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Serwis Internetowy przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.


4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@znajdziesz.to albo pisemnie na adres Administratora.


5. Postanowienia końcowe

 

5.1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego.

 

5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

5.3. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

5.3.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

5.3.2.  Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.3.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.


5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Pomoc

 

 

TWOJE KONTO

To centrum zarządzania Twoimi ogłoszeniami w serwisie znajdziesz.to. Tutaj możesz dodawać, edytować i usuwać swoje ogłoszenia w portalu. Tutaj masz również dostęp do wiadomości od innych użytkowników portalu - możesz szybko komunikować się z innymi użytkownikami portalu. Tutaj możesz podać więcej danych o sobie, które wzbudzą większą wiarygodność na portalu.

 

 

 

POWIADOMIENIA

Powiadomienia to bardzo przydatna funkcja, jeśli chcesz być bieżąco ze swoimi ogłoszeniamiDzięki automatycznym powiadomieniem będziesz  otrzymywać informacje o aktualnym stanie swoich ogłoszeń. O terminie odświeżenia, zakończenia itp.

 

 

ODŚWIEŻENIE OGŁOSZENIA

Jest to bardzo przydatna i ważna funkcja dla Ciebie, aby skuteczniej korzystać z portalu znajdziesz.to. Twoim celem jest szybkie dotarcie do kupującego a kupujący łatwiej zobaczy Twoje ogłoszenie, jeśli będzie na samej górze listy wyszukiwania. Możesz również wykupić wyróżnienie swojego ogłoszenia co zwielokrotnia szanse na sprzedaż swojego przedmiotu lub usługi.

 

 

 

 

 

Jak to działa?

 

Na stronie ogłoszenia znajdziesz dane kontaktowe i formularz kontaktowy, za pomocą których możesz się skontaktować z ogłoszeniodawcą. Rekomendujemy odbiór osobisty. Dogadując się z drugą stroną, robisz to na własną odpowiedzialność, serwis Znajdziesz.to nie gwarantuje żadnych zabezpieczeń przy dokonywaniu transakcji. Używaj najprostszej metody płatności - płatność gotówką (nie zalecamy wpłacania zaliczek na konto). Przy spotkaniu i przekazywaniu przedmiotu bądź ostrożny i umawiaj się najlepiej w miejscu publicznym. Nie podawaj za dużo danych osobowych o sobie, tylko niezbędne minimum do zawarcia transakcji.

 

 

Bezpieczna transakcja:


Aby bezpiecznie przeprowadzać transakcje, kontaktuj się przez formularz kontaktowy na stronie. Nie podawaj za dużo osobistych informacji o sobie. Twoim celem jest dokonanie transakcji, nie musisz więc podawać np swojego nazwiska ani adresu zamieszkania. Serwis ma charakter lokalny i warto odbierać przedmioty osobiście, w jakimś miejscu publicznym. Używaj najlepiej płatności gotówką a przy drogich przedmiotach umów się na płatność przelewem na konto po zawarciu umowy pisemnej. Nie przekazuj żadnych zaliczek, nie wpłacaj żadnych pieniędzy na konto. Sprawdź zawsze przedmiot, czy jest rzeczywiście taki jak w opisie - sprawdź również czy działa i czy nie jest uszkodzony.

Płatności dokonujesz tylko osobiście, poza serwisem znajdziesz.to. Portal znajdziesz.to nie pośredniczy w płatności, ani nie zabezpiecza płatności w żaden sposób.

 

 

Zgłaszanie naruszenia zasad:

 

Możesz nam zgłosić, gdy ktoś łamie zasady serwisu poprzez formularz kontaktowy. Poinformuj nas, gdy ktoś ogłasza duplikat, próbuje oszukać albo ogłasza niedozwolony przedmiot.

 

 

Jak dodać ogłoszenie?

 

Kliknij w przycisk "Dodaj ogłoszenie" w prawym górnym rogu strony głównej i wypełnij formularz po wyświetleniu się nowej strony. Podaj tytuł, wybierz kategorię, opis. Możesz dodać również zdjęcia. Następnie podaj dane dotyczące miejsca odbioru i dane kontaktowe. Możesz również podać dodatkowe dane kontaktowe tj. nr telefonu, skype lub gadu gadu. Dodatkowo możesz wykupić promocję swojego ogłoszenia w 3 opcjach (Plus, Premium i Super). To wszystko.

 

 

Jak wyróżnić ogłoszenie?

 

Na końcu dodawania ogłoszenia (tzn. wypełniania formularza) możesz wykupić promocję swojego ogłoszenia, żeby dotarło do większej liczby odbiorców i było bardziej widoczne. Dzięki promocji ogłoszenia dostajesz więcej odpowiedzi i dodatkowe usługi.

 

 

Wskazówki korzystania z serwisu Znajdziesz.to:

 

- podawaj dużo szczegółowych informacji o przedmiocie lub usłudze - im dokładniej opiszesz przedmiot tym lepiej

- unikaj wulgaryzmów i obraźliwych określeń

- dodawaj ogłoszenie pojedynczego przedmiotu lub usługi (zamiast kilku jednocześnie)

- bądź konkretny i szybko odpowiadaj na wiadomości innych użytkowników

 

 

 

Ograniczenia dotyczące nadawania ogłoszeń:

 

W serwisie Znajdziesz.to nie można oferować narkotyków, broni, materiałów wybuchowych, produktów alkoholowych, tytoniowych, materiałów erotycznych, lekarstw, towarów pochodzących z przestępstwa, płatnych usług seksualnych, fikcyjnych towarów, zwierząt objętych ochroną, pisania prac magisterskich, dyplomowych.

 

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Kontakt

Dane kontaktowe
Znajdziesz.to
ul.Sportowa 7
37-700 Przemyśl
email. biuro@znajdziesz.to
Formularz kontaktowy
Temat wiadomości
Wpisz temat
Twoje imię i nazwisko
Wpisz imię i nazwisko
Twój adres email
Wpisz adres email
Wpisz treść wiadomości
Wpisz treść wiadomości
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez portal znajdziesz.to moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w związku z usługami świadczonymi przez w/w portal. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i akceptuję regulamin
Wyślij wiadomość

Import ofert

Oferujemy bezpłatny import ofert z programów :

 • Galactica Virgo,
 • Agencja 3000,
 • IMO,
 • asariWeb,
 • e-Biuro Nieruchomości,
 • asariPARTNER,
 • MediaRent,
 • ren24,
 • bon24
 • Komako,
 • Property,
 • UniaNet
 • Akol
 • Automarket

Jak to działa? - Bardzo prosto!

Wszystkie niezbędne dane, tj. Adres, login i hasło dostępne sa w panelu użytkownika w zakładce Ustawienia konta. Sa to informacje niezbędne do połączenia się z kontem eksportowym, z którego będzie korzystać Państwa oprogramowanie.

Kolejnym krokiem jest konfiguracja Państwa programu. Każdy działa w inny sposób, jednak konfiguracja większość opera się na tej samej zasadzie. Poniżej przedstawiona została konfiguracja tych najpopularniejszych:

 

Galactica

 1. Należy zalogować się do programu GALACTICA
 2. Menu Narzędzia -> Eksport do portali -> Nowy Eksport
 3. Z dostępnych szablonów należy wybrać „znajdziesz.to”
 4. W parametrach eksportu należy podać logi i hasło podane w mailu
 5. Na koniec „Zapisz”

Więcej o produkcie tutaj

 

Agencja 3000

Aby ustawić eksport należy przesłać dane konfiguracyjne z maila do Państwa opiekuna w firmie MELOG – tak jest najszybciej. Informacje, które należy przesłać:

 1. Login / nazwa użytkownika
 2. Hasło
 3. Adres serwera
 4. Format eksportu zgodny z oferty.net

Więcej o produkcie tutaj

 

IMO

Aby ustawić eksport należy przesłać dane konfiguracyjne z maila do Państwa opiekuna w firmie POSSIBLE – tak jest najszybciej. Informacje, które należy przesłać:

 1. Login / nazwa użytkownika
 2. Hasło
 3. Adres serwera
 4. Format eksportu zgodny z oferty.net

więcej o produkcie tutaj

 

asariWEB

 1. Menu Administracja, zakładka Zarządzaj usługami -> asariEXPORT.
 2. Wybrać z listy portal znajdziesz.to
 3. Uzupełnić dane eksportowe z wiadomości email i zatwierdzić

Więcej o produkcie tutaj

 

asariPARTNER

Aby ustawić eksport należy przesłać dane konfiguracyjne z maila do Państwa opiekuna w firmie asariPARTNER na adres dok@asari.pl – tak jest najszybciej. Informacje, które należy przesłać:

 1. Nazwa agencji
 2. Login / nazwa użytkownika
 3. Hasło
 4. Adres serwera
 5. Format eksportu zgodny z oferty.net

Więcej o produkcie tutaj

 

e-Biuro Nieruchomości

 1. Menu Narzędzia -> Konfiguracja programu -> zakładka Portale
 2. Zaznaczyć: „Portal znajdziesz.to”, a następnie przycisk „Popraw”
 3. Na ekranie ustawień parametrów eksportu należy wpisać dane z wiadomości email:

Więcej o produkcie tutaj

 

Jeżeli posiadacie Państwo program nie opisany powyżej prosimy zgłosić się do producenta swojego oprogramowania w calu uzyskania pomocy lub przeglądność pomoc zawartą w programie.